انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، هشتم تیرماه برگزار می‌شود. بعد از برگزاری انتخابات، نامزدی به عنوان رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد که اکثریت مطلق آرا از مجموع آرای مأخوذه را به دست آورد.

مجموع آرای ماخوذه در انتخابات طبق قانون به آرای صحیح و آرای باطله تقسیم می‌شوند. 

کدم آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری، باطله محسوب می‌شوند؟

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مواردی که آرای مأخوذه به عنوان آرای باطله محسوب می‌شوند را در ماده ۲۵ تا ۲۸ این قانون نام برده است.

طبق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، آرای باطله شامل موارد زیر می‌شود:

آرا غیرقابل خواندن

آرا حاصل از خرید و فروش

آرا سفید

آرا صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی

آرا اضافه بر تعداد تعرفه

آرا افراد پایین‌تر از سن قانونی رأی دادن

آرا افراد با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی

آرا ناشی از تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسات، شمارش)

آرا مأخوذه با شناسنامه دیگری یا جعلی

آرا تکراری

آرا مأخوذه با شناسنامه افراد غیرحاضر

آرا مأخوذه از طریق تهدید

آرا روی برگه‌ای غیر از برگ رأی

آرا افرادی که در برگ رأی نام بیش از یک نامزد نوشته و یا علامت گذاری کرده باشند

کل آرا مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد

موارد مذکور به دو دسته آرای باطله‌ای که جزء آرای مأخوذه حساب می‌شوند و آرایی که جزء آرای مأخوذه حساب نمی‌شوند تقسیم می‌شوند که شرح آن در مواد قانونی ذیل آمده است.

-آرا باطله‌ای که جز آرای مأخوذه محسوب می‌شوند

ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر می‌دارد: در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل، ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:

۱ – آراء غیرقابل خواندن.

۲ – آرایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

۳ و ۴ (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) 

۵ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) قانون فوق نیز در این زمینه مقرر داشته است: در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد برگ رأی باطل است، ولی جزو آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.

-آرا باطله‌ای که جز آرای مأخوذه محسوب نمی‌شوند

ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر می‌دارد: در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد.

۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

۲ – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

۴ – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

۵ – آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت‌جلسات، شمارش) بدست آمده باشد.

۶ – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷ – آراء تکراری.

۸ – آرایی که با شناسنامه کسانی‌که حضور ندارند اخذ شده باشد.

۹- (منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲)

۱۰- آرایی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

۱۱ – آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲) – به تعداد آراء زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

منبع: ایسناSource link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *